Bộ Xây dựng thí điểm lập hai tập đoàn kinh tế

Bộ Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thành đề án thí điểm thành lập hai tập đoàn kinh tế Nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 7/2009.


Trong chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng và thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã chỉ rõ hai tập đoàn được thí điểm thành lập là Tập đoàn Công nghiệp xây dựng và cơ khí nặng Việt Nam do Tổng công ty Sông Đà làm nòng cốt; Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm nòng cốt.


Bên cạnh đó, để chuẩn bị thí điểm thành lập hai tập đoàn nêu trên, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án điều chỉnh tiến độ, hình thức sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, bao gồm công ty mẹ (tổng công ty), công ty độc lập trực thuộc Bộ và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty chưa chuyển đổi.


Theo đó, đến đúng thời điểm 1/7/2010, tất cả các doanh nghiệp này đều chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần, hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Phương án điều chỉnh sắp xếp, cổ phần hóa phải được gửi về Bộ chậm nhất đến ngày 25/8/2009.


Trường hợp xét thấy doanh nghiệp thành viên chưa cần thiết cổ phần hóa hoặc chưa đủ điều kiện cổ phần hóa cần phải báo cáo Bộ phương án điều chỉnh, chuyển sang công ty TNHH một thành viên, tổ chức lại thành đơn vị phụ thuộc tổng công ty, hoặc chuyển đổi cấp quản lý.


Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng lưu ý các đơn vị về việc bán cổ phần cho người lao động, các cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp cổ phần hóa, cần tính giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp (bao gồm cả lợi thế về vị trí địa lý, giá trị thương hiệu và tiềm năng phát triển) vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa khi chính sách về đất đai chưa sửa đổi.


Doanh nghiệp cũng phải trả lại Nhà nước diện tích đất không nằm trong phương án sử dụng đất được duyệt để Nhà nước sử dụng vào mục đích khác. Trước khi phê duyệt phương án cổ phần hóa, doanh nghiệp phải xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Theo vnEconomy.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *