[Checkmk 1.6] Cấu hình cảnh báo qua telegram

30/12/2020

Bài viết trước chúng ta đã thiết lập gửi cảnh báo qua email. Nếu bạn không thường xuyên kiểm tra được email thì bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập cảnh báo qua một kênh khác là telegram.

Cấu hình

SSH vào checkmk server để thực hiện các bước sau

Tạo file telegram.py

vi /omd/sites/monitoring/share/check_mk/notifications/telegram.py

Thêm vào file nội dung như sau

#!/usr/bin/env python # Telegram V2 # Copyright Mathias Kettner 2013 [email protected] #      Stefan Gehn   2016 [email protected] # check_mk is free software; you can redistribute it and/or modify it # under the terms of the GNU General Public License as published by # the Free Software Foundation in version 2. check_mk is distributed # in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; with- # out even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A # PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more de- # ails. You should have received a copy of the GNU General Public # License along with GNU Make; see the file COPYING. If not, write # to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, # Boston, MA 02110-1301 USA. # Telegram notification based on asciimail notification from # check_mk 1.2.6p16. import os import re import sys reload(sys) sys.setdefaultencoding('utf8') import urllib import urllib2 ### CHANGE THESE ### telegram_bot_token = 'TOKEN-HERE' #################### tmpl_host_text = """*Check_MK: $HOSTNAME$ - $EVENT_TXT$* ``` Host:   $HOSTNAME$ Alias:  $HOSTALIAS$ Address: $HOSTADDRESS$ Event:  $EVENT_TXT$ Output:  $HOSTOUTPUT$ $LONGHOSTOUTPUT$```""" tmpl_service_text = """*Check_MK: $HOSTNAME$/$SERVICEDESC$ $EVENT_TXT$* ``` Host:   $HOSTNAME$ Alias:  $HOSTALIAS$ Address: $HOSTADDRESS$ Service: $SERVICEDESC$ Event:  $EVENT_TXT$ Output:  $SERVICEOUTPUT$ $LONGSERVICEOUTPUT$```""" def substitute_context(template, context):   # First replace all known variables   for varname, value in context.items():     template = template.replace('$'+varname+'$', value)   # Remove the rest of the variables and make them empty   template = re.sub("$[A-Z_][A-Z_0-9]*$", "", template)   return template def construct_message_text(context):   notification_type = context["NOTIFICATIONTYPE"]   if notification_type in [ "PROBLEM", "RECOVERY" ]:     txt_info = "[email protected]$ -> [email protected]$"   elif notification_type.startswith("FLAP"):     if "START" in notification_type:       txt_info = "Started Flapping"     else:       txt_info = "Stopped Flapping ([email protected]$)"   elif notification_type.startswith("DOWNTIME"):     what = notification_type[8:].title()     txt_info = "Downtime " + what + " ([email protected]$)"   elif notification_type == "ACKNOWLEDGEMENT":     txt_info = "Acknowledged ([email protected]$)"   elif notification_type == "CUSTOM":     txt_info = "Custom Notification ([email protected]$)"   else:     txt_info = notification_type # Should neven happen   txt_info = substitute_context(txt_info.replace("@", context["WHAT"]), context)   context["EVENT_TXT"] = txt_info   if context['WHAT'] == 'HOST':     tmpl_text = tmpl_host_text   else:     tmpl_text = tmpl_service_text   return substitute_context(tmpl_text, context) def fetch_notification_context():   context = {}   for (var, value) in os.environ.items():     if var.startswith("NOTIFY_"):       context[var[7:]] = value.decode("utf-8")   return context def send_telegram_message(token, chat_id, text):   url = 'https://api.telegram.org/bot%s/sendMessage' % (token)   data = urllib.urlencode({'chat_id':chat_id, 'text':text, 'parse_mode':'Markdown'})   #print("sending telegram message, url '%s', chat id '%s', text '%s'" % (url, chat_id, text))   try:     urllib2.urlopen(url, data).read()   except urllib2.URLError, e:     sys.stdout.write('Cannot send Telegram message: HTTP-Error %s %sn' % (e.code, e)) def main():   context = fetch_notification_context()   telegram_chatid = context.get('CONTACT_TELEGRAM_CHAT_ID')   if not telegram_chatid: # e.g. empty field in user database     sys.stdout.write("Cannot send Telegram message: Empty destination chat id")     sys.exit(2)   text = construct_message_text(context)   send_telegram_message(telegram_bot_token, telegram_chatid, text) main()

Tại dòng số 29 khai báo token của con bot của bạn. Ví dụ token của tôi như sau

telegram_bot_token = '936053035:AAGbl5y7463f0BCCx4RjzpB3_XXXXXXXXXX'

Cấp quyền thực thi cho file

chmod +x /omd/sites/monitoring/share/check_mk/notifications/telegram.py

Restart lại omd

omd restart

Truy cập vào site để thực hiện các bước tiếp theo

Tạo thêm thuộc tính chat id cho user

 • Chọn 1 để vào users
 • Chọn 2 để chỉnh sửa các thuộc tính của user

Thêm thuộc tính

Khai báo thôn tin cho thuộc tính mới

 • 1: tên của thuộc tính bắt buộc đặt là TELEGRAM_CHAT_ID
 • 2: tên hiển thị
 • 3: Sử dụng Identify để cho phép người dùng điền
 • 4: Cho phép user thường có thể chỉnh sửa thuộc tính này
 • 5: Cho phép sử dụng thuộc tính này trong cảnh báo

Lưu lại và cập nhật thay đổi

Tạo user

Khai báo thông tin cho user. Khai báo chat id của user. Chat id có thể là user của 1 user hoặc group của telegram

Lưu lại và cập nhật thay đổi

Cấu hình cảnh báo

Tạo một rule mới

Chọn method là Telegram V2

Chỉ định user nhận cảnh báo

Điều kiện cảnh báo khi host được mật hoặc tắt

Lưu lại và cập nhật thay đổi

Khi một host được bật hoặc tắt thì bạn sẽ nhận được cảnh báo như sau

Đến đây việc cấu hình cảnh báo qua telegram đã thành công. Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về checkmk tại đây.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Checkmk] Nâng cấp phiên bản checkmk trên CentOS 7

Checkmk ra đời vào năm 2015 trải qua quá trình phát triển được rất nhiều các cá nhân, tổ chức...
30/12/2020

[Zabbix] Giám sát server HP iLO sử dụng zabbix

Ngày này các thiết bị server dòng HP (Hewlett-Packard) được các cá nhân, doanh nghiêp, tổ chức...
30/12/2020

[Checkmk 1.6] Hướng dẫn cài đặt agent trên Ubuntu

Bài trước bạn đã biết cách cài đặt checkmk server. Bây giờ để giám sát được một host ta cần...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021