Configure Git Server with SSH on CentOS 8

29/12/2020
Git
If you have a small tech company, you can set up an SSH based Git server so that the people working on a project can collaborate with each other. In this article, I am going to show you how to configure a Git server with SSH on CentOS 8. So, let’s get started.

Configuring SSH for Git Server:

In order to set up a Git server to work over SSH, you have to make sure SSH is installed and is running correctly.

First, update the CentOS 8 package repository cache with the following command:

$ sudo dnf makecache

Now, install SSH server with the following command:

$ sudo dnf install -y openssh

It should be installed. In my case, it was already installed.

Now, check whether the SSH service is running with the following command:

$ sudo systemctl status sshd

The SSH service should be running as shown in the screenshot below.

If for some reason, the SSH service is not running for you, you can start it with the following command:

$ sudo systemctl start sshd

Now, allow access to the SSH ports through the firewall with the following command:

$ sudo firewall-cmd –add-service=ssh –permanent

Finally, run the following command for the firewall configuration changes to take effect:

$ sudo firewall-cmd –reload

Installing Git:

Now, you can install Git with the following command:

$ sudo dnf install git

To confirm the installation, press Y and then press <Enter>.

Git should be installed.

Creating a Dedicated User for Hosting Git Repositories:

Now, create a dedicated user git with the following command:

$ sudo useradd –create-home –shell /bin/bash git

Now, login as the git user with the following command:

$ sudo sugit

Now, create a new directory ~/.ssh as follows:

$ mkdir ~/.ssh

Only the git user should have read, write and execute permission to the ~/.ssh directory.

To do that, run the following command:

$ chmod 700 ~/.ssh/

As you can see, now only the user git has read, write and execute permission to the directory.

$ ls -ld ~/.ssh/

Now, create a new file ~/.ssh/authorized_keys as follows:

$ touch ~/.ssh/authorized_keys

Only the git user should have read and write permission to the ~/.ssh/authorized_keys file.

To do that, run the following command:

$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

As you can see, now only the user git has read, and write permission to the ~/.ssh/authorized_keys file.

$ ls -lh ~/.ssh/authorized_keys

Adding Client public Key to the Git Server:

To access the git repositories on the Git server, the users of the repository must add their public keys to the Git server.

The users can generate their SSH keys with the following command:

$ ssh-keygen

Press <Enter>.

Press <Enter>.

Press <Enter>.

The SSH key should be generated.

Now, the users can find their public key in the ~/.ssh/id_rsa.pub file.

$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Now, the users should send their public keys to the Git server administrator and the server administrator can add these keys to the Git server.

Let’s say, the server administrator has uploaded the public key file to the Git server. The file is in the path /tmp/shovon-key.pub.

Now, the server administrator can add the contents of the public key to the ~/.ssh/authorized_keys file as follows:

$ cat /tmp/shovon-key.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

The public key should be appended to the end of the ~/.ssh/authorized_keys file.

Creating an Empty Git Repository on the Git Server:

In the home directory of the git user, we will keep all our Git repositories that authorized people can access.

To create an empty Git repository test on the Git server, run the following command:

$ git init –bare test.git

If an authorized user wants to access the Git repository from the Git server, all he needs is the name of the Git repository and the IP address of the Git server.

To find the IP address of the Git server, run the following command:

$ nmcli

The IP address in my case is 192.168.20.129. It will be different for you. So, make sure to replace it from now on.

A new directory test.git should be created on the Git server.

Accessing Git Repositories from Git Server:

Now, an authorized user can access the test Git repository we’ve created earlier as follows:

$ git clone git@192.168.20.129:~/test.git

If the user is connecting to the Git server for the first time, he/she will have to type in yes and press <Enter>.

The Git repository test should be cloned.

A new directory test/ should be created in the users current working directory.

 

The user will have to navigate to the test/ directory as follows:

$ cd test/

Let’s say, the user created a new file.

$ echo "Hello world" > message.txt

Committed the changes.

$ git add .

$ git commit -m ‘initial commit’

$ git log –oneline

Then, the user pushed the changes to the Git server.

$ git push origin

Adding Another Team Member:

If another user wants to access the Git repository test, he will have to generate an SSH key and send the public key to the Git server administrator. Once the Git server administrator adds his/her public key to the ~/.ssh/authorized_keys file, the user can access the Git repositories on the server as well.

Let’s say, bob also wants to work on the test Git repository.

He clones the test Git repository on his computer.

$ git clone git@192.168.20.129:~/test.git

bob types in yes and presses <Enter>.

The test Git repository is cloned.

bob navigates to the test/ directory.

Finds the commit that the person working on this Git repository made.

$ git log –oneline

He makes some changes to the project.

$ echo "this edit is from bob" >> message.txt

Commits the changes.

$ git add .

$ echo "this edit is from bob" >> message.txt

$ git log –oneline

bob pushes the changes to the Git server.

Now, the other user shovon pulls the changes (if any) to Git repository from the Git server.

shovon finds the new commit that bob made.

$ cat message.txt

So, that’s how you configure a Git server with SSH on CentOS 8 and use it. Thanks for reading this article.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Emacs git Integration

How to use git in Emacs Download and config To get started using git in Emacs for version control, choose and install a...
29/12/2020

Install Git on Ubuntu

Git is a distributed version control system. It is used to track changes in source codes during software development. It...
29/12/2020

SSH Key Setup for GitHub

To understand Github you first need to make sure you are aware of a Git . Git is a open source version control system that...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021