How to Install Elasticsearch 5.2.0 and Kibana 5.2.0 on CentOS 7

28/12/2020
Chưa phân loại

Elasticsearch 5.2.0 recently released, is a search engine based on Lucene, providing a distributed full-text search engine with an HTTP web interface. While Kibana 5.2.0 is an open source data visualization plugin for Elasticsearch. It provides visualization capabilities on top of the content indexed on an Elasticsearch cluster.

See release notes for Elasticsearch v5.2.0 and Kibana v5.2.0 for full details of release.

How to Install Elasticsearch 5.2.0 on CentOS 7, RHEL

 • Elasticsearch requires Java 8 or later, so lets install latest Java

How to install Java 8 latest update on CentOS

 • Download and install the Elasticsearch Public Signing Key
sudo rpm --import http://packages.elasticsearch.org/GPG-KEY-elasticsearch
 • Next create a file called “elasticsearch.repo” in “/etc/yum.repos.d/” directory
sudo vi /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo
 • Then add the following config into the repository created above
[elasticsearch-5.x] name=Elasticsearch repository for 5.x packages baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/yum gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch enabled=1 autorefresh=1 type=rpm-md
 • Now install Elasticsearch
sudo yum install elasticsearch
 • Next edit the configuration > locate “network.host:” and update to “network.host: localhost”
sudo vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
 • Start service and set it to auto run on boot up
/etc/init.d/elasticsearch status sudo chkconfig --levels 235 elasticsearch on

Install Kibana 5.2.0 on CentOS 7, RHEL

 • Kibana also requires Java 8 or later, so I am assuming you had already done that when you installed Elasticsearch above

How to install Java 8 latest update on CentOS

 • Download and install the Public Signing  Key (Already done from above)
sudo rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
 • Next create a file called “kibana.repo” in “/etc/yum.repos.d/” directory
sudo vi /etc/yum.repos.d/kibana.repo
 • Then add the following config into the repository created above
[kibana-5.x] name=Kibana repository for 5.x packages baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/yum gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch enabled=1 autorefresh=1 type=rpm-md
 • Now install kibana
sudo yum install kibana
 • Confirm you can Stop and Start Kibana
sudo -i service kibana stop sudo -i service kibana start
 • Check if you are running Systemd or SysV init
ps -p 1
 • Configure Kibana to start automatically when system reboots.

—– For SysV init —–

sudo chkconfig --add kibana  sudo -i service kibana stop sudo -i service kibana start

—– For systemd —–

sudo /bin/systemctl daemon-reload sudo /bin/systemctl enable kibana.service  sudo systemctl stop kibana.service sudo systemctl start kibana.service
 • Now all you need to do is access your kibana page with following URL:
http://localhost:5601

You can install nginx and configure it to act as a proxy server. This would enable you access kibana via port 80

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Ubuntu] Hướng dẫn cài đặt LAMP Stack trên Ubuntu server 20.04 Develop version

LAMP là một hệ thống các phần mềm để tạo dựng môi trường máy chủ web được viết bằng...
30/12/2020

How to install OpenSUSE

OpenSUSE is one of the most popular Linux distros out there. There are some strong points that make openSUSE one of the...
29/12/2020

Python for Hacking, Build a Port Scanner

Python for Hacking: Build a Port scanner in 13 Lines With Python Becoming a penetration tester is not just merely being...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021