How to Install GNU Octave on Debian 10

29/12/2020
Chưa phân loại
GNU Octave provides you with all the necessary tools to do numerical computations, producing complex graphs and figures etc. GNU Octave has its own programming language which you can use to do your mathematical/numerical task. GNU Octave is an alternative to MATLAB. The GNU Octave programming language is also compatible with MATLAB programming language.  In this article, I am going to show you how to install GNU Octave on Debian 10. So, let’s get started.

Installing GNU Octave from Official Debian Package Repository:

A stable version of GNU Octave (version 4.4.x) is available in the official package repository of Debian 10 Buster. You can easily install it using the APT package manager.

First, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache should be updated.

Now, you can install GNU Octave with the following command:

$ sudo apt install octave

To confirm the installation, press Y and then press <Enter>.

The APT package manager will download and install all the required packages.

At this point, GNU Octave should be installed.

Once GNU Octave is installed, you should be able to find it in the Application Menu of Debian 10. To start GNU Octave, click on the GNU Octave icon.

As you’re running GNU Octave for the first time, it will show you a welcome screen and ask you some questions. On this welcome window, click on Next.

Click on Next.

Now, click on Finish.

GNU Octave should start. Now, it’s ready to use.

Installing GNU Octave Official Flatpak Repository:

Installing GNU Octave from the official Debian 10 package repository is easy. But, the GNU Octave version in the official package repository is older.

At the time of this writing, the latest version of GNU Octave is 5.1.0 which is distributed as a flatpak package. You can download GNU Octave 5.1.0 on Debian 10 from flathub flatpak repository.

Flatpak is not installed on Debian 10 by default. But, you can easily install Flatpak on Debian 10 from the official package repository of Debian 10.

First, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache should be updated.

Now, install Flatpak with the following command:

$ sudo apt install flatpak gnome-software-plugin-flatpak

Now, press Y and then press <Enter> to confirm the installation.

The APT package manager will download and install all the required packages.

At this point, Flatpak should be installed.

Now, add the Flathub Flatpak repository on Debian 10 with the following command:

$ sudo flatpak remote-add –if-not-exists flathub
https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Now, restart your computer with the following command:

$ sudo reboot

Once your computer starts, run the following command to install the latest version of GNU Octave from Flathub.

$ flatpak install flathub org.octave.Octave

Now, confirm the installation by pressing Y followed by <Enter>.

Flatpak will download all these big packages as listed in the screenshot below form the internet. Now, press Y and then press <Enter> to confirm.

Flatpak is downloading all the required packages. It will take a while to complete.

At this point, GNU Octave 5.1.0 Flatpak package should be installed.

Once GNU Octave is installed, you should be able to find it in the Application Menu of Debian 10. To start GNU Octave, click on the GNU Octave icon.

As you’re running GNU Octave for the first time, it will show you a welcome screen and ask you some questions. On this welcome window, click on Next.

Click on Next.

Now, click on Finish.

The latest version of GNU Octave should start. Now, you should be able to use it to do all sort of mathematical and numerical simulations.

So, that’s how you install GNU Octave on Debian 10 Buster. Thanks for reading this article.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Skype For Linux 5.4 Beta Now Offers Group Video Calling

Skype for Linux 5.4 beta had just been released, and this release comes with some new features and various improvements....
28/12/2020

How to Update NPM Packages

Updating npm packages in Ubuntu 16.04 Node Package Manager, or npm, gets installed along with Node.js and you can use it...
28/12/2020

Bacula Deduplication with Bacula Enterprise

Deduplication is a very powerful data backup technique. It will ensure your backups are small, quick and use as little...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021