How to Install NextCloud on Raspberry Pi 3

29/12/2020
NextCloud is a self-hosted file sharing software. You can easily install NextCloud on Raspberry Pi 3 to build a cost-effective file-sharing server on your home network. In this article, I will show you how to install NextCloud on Raspberry Pi 3. So, let’s get started.

Installing Raspbian:

In this article, I will be using the Raspbian OS on my Raspberry Pi 3. It is based on Debian. It is the officially recommended operating system for Raspberry Pi devices.

I’ve written a dedicated article on installing Raspbian OS on Raspberry Pi 3. You can check it out at https://linuxhint.com/install_raspbian_raspberry_pi/ if you need any assistance.

Connecting to Raspberry Pi 3:

Once you have Raspbian installed on your Raspberry Pi 3, you can connect to your Raspberry Pi 3 using SSH. You will need to know the IP address of your Raspberry Pi 3 in order to do that. You should be able to find the IP address in your Routers web based administration interface.

In my case, the IP address is 192.168.2.6. Replace it with yours from now on.

Now, connect to your Raspberry Pi 3 using SSH as follows:

$ ssh pi@192.168.2.6

Now, type in yes and then press <Enter>.

Now, type in the password of your Raspberry Pi 3 and press <Enter>.

You should be logged in.

Installing NextCloud on Raspberry Pi 3:

Now, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache should be updated.

Now, install Apache 2 web server, PHP, all the required PHP libraries and tools with the following command:

$ sudo apt install mlocate apache2 libapache2-mod-php mariadb-client mariadb-server
wget unzip bzip2 curl php php-common php-curl php-gd php-mbstring php-mysql php-xml
php-zip php-intl php-apcu php-redis php-http-request

Now, press y and then press <Enter>.

All the packages are being downloaded.

All the required packages should be installed at this point.

Now, you have to create a new Apache 2 virtual host configuration file for NextCloud.

You can create a new configuration file nextcloud.conf with the following command:

$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

Now, type in the following lines and save the file by pressing <Ctrl> + x followed by y and then press <Enter>.

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/nextcloud
Alias /nextcloud "/var/www/nextcloud/"
 
<Directory "/var/www/nextcloud/">
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All
 
<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>
 
Require all granted
 
SetEnv HOME /var/www/nextcloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
</Directory>
 
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_error_log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_access_log common
</VirtualHost>

Now, you have to create a new MariaDB database and user for NextCloud.

To do that, first login to your MariaDB console with the following command:

$ sudo mysql -u root

You should see be logged in.

Now, create a new MariaDB database nextcloud with the following command:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextcloud;

Now, create a new MariaDB user nextcloud and also set a password for the new user with the following command:

MariaDB [(none)]> CREATE USER ‘nextcloud’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘YOUR_PASSWORD_HERE’;

NOTE: Replace YOUR_PASSWORD_HERE with the password you want to set for the MariaDB user nextcloud. I will set it to nextcloud in this article for simplicity.

Now, assign all the required permissions of the database nextcloud to the MariaDB user nextcloud with the following command:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO ‘nextcloud’@‘localhost’;

Now, run the following command to apply the changes:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Now, exit out of the MariaDB console with the following command:

MariaDB [(none)]> exit

Now, navigate to the /var/www directory with the following command:

$ cd /var/www

Now, download NextCloud zip archive with the following command:

$ sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-15.0.0.zip

NextCloud zip archive is being downloaded.

NexCloud zip archive should be downloaded.

Now, run the following command to unzip the NextCloud archive:

$ sudo unzip nextcloud-15.0.0.zip

The archive should be extracted.

Now, create a new data directory for NextCloud with the following command:

$ sudo mkdir nextcloud/data

Now, change the owner and group of the files and directories inside the nextcloud/ directory to www-data with the following command:

$ sudo chown -R www-data:www-data nextcloud

Now, enable the nextcloud.conf site configuration with the following command:

$ sudo a2ensite nextcloud.conf

Now, disable the default site configuration 000-default.conf with the following command:

$ sudo a2dissite 000-default.conf

Now, restart the apache2 service with the following command:

$ sudo systemctl restart apache2

Now, add apache2 and mariadb services to the system startup with the following command:

$ sudo systemctl enable apache2 mariadb

NextCloud should be installed.

Configuring NextCloud:

Now, you have to configure NextCloud from a web browser. To do that, visit http://192.168.2.6/nextcloud from your favorite web browser. You should see the following page.

From here, you have to create an administrator account. Type in the username and password for your new administrator account and scroll down a little bit.

Now, type in your MariaDB database details. Finally, click on Finish setup as marked in the screenshot below.

You should be logged in to your NextCloud account as administrator. Now, click on the X icon to close the popup window as marked in the screenshot below.

You should see the NextCloud dashboard. From here, you can create new users, upload files, and other administrative tasks.

So, that’s how you install NextCloud on Raspberry Pi 3. Thanks for reading this article.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[SSH] [Mobaxterm] Hướng dẫn sử dụng MobaXterm để SSH vào server linux

Đối với các hệ điều hành của họ Linux như CentOS, Ubuntu, Fedora, Debian … thì việc điều khiển...
30/12/2020

Hướng dẫn cấu hình nginx với SSL làm reverse proxy cho wordpress

Theo mặc định, wordpress sẽ đi kèm với máy chủ web tích hợp của riêng nó. Điều này thuận tiện...
30/12/2020

Linux File Compression Options and Comparison

Compression, in general, is a useful method that is essentially encoding information using less data than the original...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021