How to Install virtio Drivers on KVM-QEMU Windows Virtual Machines

29/12/2020
Chưa phân loại
In this article, I am going to show you how to install Windows on KVM/QEMU virtual machines that uses virtio Storage, Network and QXL VGA card. So, let’s get started.First, you have to download the Virtio Windows ISO file which includes all the KVM/QEMU virtio drivers. To do that, visit the Official Fedora Virtio Driver download page. Once the page loads, navigate to the Direct downloads section and download the stable virtio-win.iso file as marked in the screenshot below.

Your browser should prompt you to save the file. Click on Save File.

The download should start. It may take a while to complete. Note that, the filename being downloaded is virtio-win.0.1.171.iso

Once the download is complete, move the virtio-win.0.1.171.iso file to your KVM ISO pool (In my case, its /kvm/iso/).

$ sudo mv -v ~/Downloads/virtio-win.0.1.171.iso /kvm/iso/

The ISO file should be moved to the KVM/QEMU pool.

Now, create a new QEMU/KVM Windows VM (I’m using Virtual Machine Manager) and set the Disk bus to VirtIO from the VM Settings.

Also, change the network device model of the Windows VM to virtio.

If you want to use the virtio devices on your KVM/QEMU Windows VM, then you need 2 CDROM devices. One with the ISO image of Windows for installing Windows on the VM. The other one for installing virtio drivers from the virtio Windows driver ISO file that you’ve just downloaded.

Let’s add a new CDROM device and add the Windows virtio driver ISO image to it.

First, click on Add Hardware.

Now, from the Storage section, set Device type to CDROM device. Then, click on Manage.

Now, select the virtio-win-0.1.171.iso file that you’ve just downloaded and click on Choose Volume.

Now, click on Finish.

A new CDROM device should be added. This CDROM should have all the virtio drivers that you need.

Now, start the virtual machine.

Windows won’t be able to find the storage device of the VM by default. That’s because the virtio storage driver is not installed on Windows by default.

To install the virtio storage driver, click on Load driver.

Now, click on Browse.

Now, from the virtio CD drive, select amd64 > w10 (for Windows 10), amd64 > 2k8 (for Windows Server 2008), amd64 > w7 (for Windows 7), amd64 > w8 (for Windows 8).

Once you’ve selected the correct driver directory, click on OK.

The driver installer should detect the Red Hat VirtIO SCSI controller driver from the CD. Click on Next.

The virtio storage driver should be installed. Now, you should see the storage device in the Windows installer. Select it and click on Next.

Windows installer should start installing Windows on the virtio storage device. It may take a while to complete the Windows installation on the VM.

At this point, Windows should be installed on the VM.

Now, right click (mouse) on the Windows logo of the start menu and select Device Manager.

As you can see, the virtio network device is not recognized on Windows.

To install the virtio network driver, right click on Ethernet Controller and select Update driver.

Now, click on Browse my computer for driver software.

Now, click on Browse.

Now, select the virtio driver CDROM and click on OK.

Now, click on Next.

Click on Install.

The virtio network driver is being installed.

Once the virtio network driver is installed, click on Close. Your VM should now have a working network connection.

As you can see, the virtio network device is now recognized as Red Hat VirtIO Ethernet Adapter.

If you’re using the QXL display on your Windows VM, you have to install the QXL display driver as well. The QXL display driver is also included in the virtio Windows driver ISO file that you’ve downloaded.

Right click on the Display adapters > Microsoft Basic Display Adapter and click on Update driver.

Now, click on Browse my computer for driver software.

Now, select the virtio driver CD and click on Next.

The QXL display driver should be installed. Now, click on Close.

As you can see, the Display adapter is recognized as Red Hat QXL controller.

If you see any other unrecognized devices in the Driver Manager of your Windows VM, you can install drivers for them the same way.

So, that’s how you install virtio Storage, Network and QXL display drivers on KVM/QEMU Windows virtual machines. Thanks for reading this article.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Linux on Lenovo ThinkPad: Product Reviews and How to Guide

Lenovo ThinkPads have always received a lot of love from the Linux community, in part thanks to their excellent Linux compatibility....
29/12/2020

Install Budgie Desktop 10.2.9 on Ubuntu 16.10 & Ubuntu 16.04

Budgie Desktop is the flagship desktop of Solus, designed with user experience in mind. It focuses on simplicity and elegance,...
28/12/2020

Free Quality VPN on Debian with ProtonVPN

The following tutorial explains how to setup a free VPN service on Debian 10 Buster using the ProtonVPN service which even...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021