How to List Docker Containers

29/12/2020
Docker as you all know is a great containerization software. With Docker, you can create lightweight containers and run the apps and services you want in an isolated virtual environment.

In this article, I will create some Docker containers show you how to list all the Docker containers on your Docker host. So, let’s get started.

Installing Docker:

I’ve written dedicated articles on installing Docker on Ubuntu/Debian, CentOS and Raspberry Pi. You may check them out if you don’t have Docker installed yet.

If you still have any problem installing Docker, you may contact me through https://support.linuxhint.com. I will be more than happy to help.

Listing Running Docker Containers:

You can list all the running Docker containers using several Docker commands.

For example, to list all the running Docker containers, you may run one of the following commands:

$ docker container ls

Or,

$ docker container list

Or,

$ docker container ps

Or,

$ docker ps

All the commands above are an alias to one another and they will give you same output. As you can see, all the running containers ID, IMAGE name (the image from which the container is created), startup COMMAND (the command that runs just after the container starts), STATUS, creation time (CREATED), opened PORTS and NAMES (name of the container) are listed.

Listing All Docker Containers:

If you want to list all the containers ever created on your Docker host whether they are running or not, you can run one of the following commands:

$ docker container ls -a

Or,

$ docker container list -a

Or,

$ docker container ps -a

Or,

$ docker ps -a

As you can see, all the containers whether they are running or not are listed. The same information as before is displayed.

Listing Total File Size Usage of Containers:

If you want to know how much disk space each container is consuming, you can add the -s option with the commands shown above.

For example, to list how much disk space all the running containers are consuming, run the following command:

$ docker container list -s

Again, to list how much disk space all the containers (running or stopped) are consuming, run the following command:

$ docker container ls -as

As you can see, the disk space consumption of each container is listed.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Installing Docker on Debian 10

In this article, I am going to show you how to install the latest Docker CE (Community Edition) on Debian 10 Buster. So,...
29/12/2020

Install Docker on Debian 9

How to Install and Use Docker on Debian 9 Stretch Docker is a containerization system like LXC for virtualizing Linux operating...
28/12/2020

How to Run Consul Server using Docker

Consul is an open-source service discovery tool which is based and built on Golang. It helps you discovering services application...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021