Hướng dẫn cài đặt Pritunl VPN trên Sandclock

30/12/2020

Mục lục

1. Mô hình cài đặt

2. Mục tiêu sử dụng

Khi sử dụng Cloud trên hệ thống Sandclock, người dùng hoàn toàn có thể setup hệ thống LAN private giữa các VM với nhau và đi ra ngoài theo 1 IP public duy nhất. Khi đó, người dùng có thể dùng Pritunl Server làm VPN Server để các Client connect vào, sau đó kết nối tới các máy ảo thông qua đường Private LAN.

Mô hình thử nghiệm sử dụng 3 máy ảo, trong đó:

 • VM Pritunl đóng vai trò VPN Server.
 • VM Client đóng vai trò VPN Client.
 • VM Target sau khi cấu hình thành công khi máy remote quay VPN thành công và ping được tới dải Private LAN, và ra được internet.

3. Yêu cầu cấu hình

 • Server Pritunl cài đặt hệ điều hành CentOS 7
 • Server Pritunl có 2 card mạng : 1 card IP public, 1 card IP Private LAN.

4. Cài đặt hệ thống

4.1. Cài đặt server

sudo tee /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.0.repo << EOF
[mongodb-org-4.0]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/7/mongodb-org/4.0/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc
EOF

sudo tee /etc/yum.repos.d/pritunl.repo << EOF
[pritunl]
name=Pritunl Repository
baseurl=https://repo.pritunl.com/stable/yum/centos/7/
gpgcheck=1
enabled=1
EOF

sudo rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
gpg –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com –recv-keys 7568D9BB55FF9E5287D586017AE645C0CF8E292A
gpg –armor –export 7568D9BB55FF9E5287D586017AE645C0CF8E292A > key.tmp;
sudo rpm –import key.tmp; rm -f key.tmp
sudo yum -y install pritunl mongodb-org
sudo systemctl start mongod pritunl
sudo systemctl enable mongod pritunl

4.2. Cấu hình mở thêm open file limit (Tùy chọn)

sudo sh -c ‘echo “* hard nofile 64000” >> /etc/security/limits.conf’
sudo sh -c ‘echo “* soft nofile 64000” >> /etc/security/limits.conf’
sudo sh -c ‘echo “root hard nofile 64000” >> /etc/security/limits.conf’
sudo sh -c ‘echo “root soft nofile 64000” >> /etc/security/limits.conf’

4.3. Cấu hình hệ thống

Cấu hình truy cập

 • Truy cập vào đường dẫn webbase:
  https://<ip>
 • Truy cập SSH vào server chạy lệnh để lấy setup-key

sudo pritunl setup-key

 • MongoDB URI để default
 • Điền setup-key và Save:
 • Chạy lệnh trên CLI để lấy default password và user:

sudo pritunl default-password

 • Sau đó điền user và password đăng nhập:
 • Hoàn thành bước setup (change password user pritunl nếu cần):

Cấu hình người dùng

 • Vào mục Users, chọn Add organization, đặt tên cho Organization:
 • Sau khi tạo Organization, lựa chọn Add user:
 • Điền các thông tin liên quan: username, PIN (sử dụng để connect):
 • Chuyển sang mục Servers, chọn Add Server, khai báo các thông tin cho Server:
  • Tên Server
  • Port và giao thức truy cập
  • Virtual network: đây là dải mạng cấp cho Client connect (TUN)
 • Add thành công, chọn phần Add Route để add thêm route về dải Private Network:
 • Sau khi add xong Server, tiếp tục chọn mục Attach Organization:
 • Vào mục Server, chọn Start Server:

Kết nối Client

 • Lấy thông tin Client:
 • Truy cập để download Client (Ở ví dụ Client là Windows):
 • Thực hiện kết nối (mở Pritunl Client có giao diện như sau):
 • Chọn Import Profile URI và nhập Profile URI đã copy phía trên
 • Sau khi import đúng sẽ hiển thị user và chọn menu bên góc phải -> Connect
 • Nhập mã PIN khi tạo user:
 • Connect và lấy IP thành công:

5. Kiểm tra kết nối

 • Test connect tới dải Private OK:

ping 172.16.0.6

Pinging 172.16.0.6 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.0.6: bytes=32 time=4ms TTL=63

Ping statistics for 172.16.0.6:
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms

ping 172.16.0.5
Pinging 172.16.0.5 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.0.5: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 172.16.0.5: bytes=32 time=4ms TTL=64

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How To Open Port 80 on CentOS7

If you’re planning to host websites on CentOS 7, then you might install a web server software such as Apache or Nginx....
28/12/2020

Jitsi [Part 4] – Hướng dẫn các thao tác sử dụng trong phòng họp trực tuyến

Trong bài viết trước, Sandclock đã hướng dẫn cách tạo và thiết lập cơ bản cho phòng họp trên...
30/12/2020

Enable Firewall and Disable Firewall on CentOS7

How to Enable the Firewall and How to Disable the Firewall on CentOS 7.5 Firewalld is the default firewall program on CentOS...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021