Hướng dẫn cấu hình Nginx với SSL làm Reverse Proxy cho Grafana server

30/12/2020

Sau khi cài đặt và thiết lập TIG stack xong, việc cài đặt domain cũng như tạo chứng chỉ là một bước không thể thiếu.

Trong bài viết này, Sandclock sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Nginx với SSL làm Reverse Proxy cho trang Grafna.

Mục lục

Mô hình và IP Planing
1. Cấu hình trên Nginx server
2. Cấu hình trên TIG-server
Kết luận

Mô hình và IP planing

Mô hình

IP Planing

Các thao tác trên TIG server và Nginx server thực hiện với quyền root.

1. Cấu hình trên Nginx server

Bước 1: Cài đặt Nginx

1. Cài đặt Nginx

apt uptdate apt install nginx -y 

2. Cấu hình firewall

ufw allow 'Nginx HTTP' 

3. Backup file cấu hình

cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.bk

Bước 2: Tạo file config site

1. Trước khi tạo file config cho địa chỉ truy cập, ta cần kiểm tra bản ghi DNS đối với địa chỉ sẽ sử dụng :

nslookup thongke.dangdohai.xyz

Nếu chưa tạo 1 bản ghi tên miền, hãy truy cập zonedns để đăng kí và tạo 1 bản ghi.

2. Tạo file config site

Sau khi kiểm tra bản ghi đã tồn tại, ta sẽ tạo file config của tên miền, mỗi site sẽ được khai báo tương ứng với 1 file nằm trong thư mục /etc/nginx/conf.d/.

Tạo file có tên là tên miền của bạn với phần mở rộng là .conf và thêm vào file với nội dung như sau:

vi /etc/nginx/conf.d/thongke.dangdohai.xyz.conf

Thêm vào file nội dung sau:

server { server_name thongke.dangdohai.xyz;   location / {     proxy_set_header  X-Real-IP       $remote_addr;     proxy_set_header  X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;      proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;     proxy_pass http://10.10.34.164;   } } 

3. Kiểm tra file cấu hình và khởi động lại nginx

Kiểm tra file cấu hình

nginx -t nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful 

Restart nginx:

systemctl restart nginx 

Bước 3: Thiết lập chứng chỉ Let’s Encrypt

1. Cài đặt Certbot

apt install python-certbot-nginx -y 

2. Sinh SSL bằng Let’s Encrypt cho site thongke.dangdohai.xyz

certbot --nginx -d thongke.dangdohai.xyz
Waiting for verification... Cleaning up challenges Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/conf.d/thongke.dangdohai.xyz.conf Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration. 2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this change by editing your web server's configuration. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2 Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/conf.d/thongke.dangdohai.xyz.conf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Congratulations! You have successfully enabled https://thongke.dangdohai.xyz You should test your configuration at: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=thongke.dangdohai.xyz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IMPORTANT NOTES: - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:  /etc/letsencrypt/live/thongke.dangdohai.xyz/fullchain.pem  Your key file has been saved at:  /etc/letsencrypt/live/thongke.dangdohai.xyz/privkey.pem  Your cert will expire on 2020-08-09. To obtain a new or tweaked  version of this certificate in the future, simply run certbot again  with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of  your certificates, run "certbot renew" - If you like Certbot, please consider supporting our work by:   Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

3. Kiểm tra lại kết quả trong file config site

Sau khi sinh ssl cho site, ta kiểm tra lại file config để thấy sự thay đổi.

cat /etc/nginx/conf.d/thongke.dangdohai.xyz.conf 
server {   server_name thongke.dangdohai.xyz;     location / {       proxy_set_header  X-Real-IP       $remote_addr;       proxy_set_header  X-Forwarded-For    $proxy_add_x_forwarded_for;       proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;       proxy_pass http://10.10.34.164:3000;     }    listen 443 ssl; # managed by Certbot   ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/thongke.dangdohai.xyz/fullchain.pem; # managed by Certbot   ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/thongke.dangdohai.xyz/privkey.pem; # managed by Certbot   include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot   ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot } server {   if ($host = thongke.dangdohai.xyz) {     return 301 https://$host$request_uri;   } # managed by Certbot    server_name thongke.dangdohai.xyz;   listen 80;   return 404; # managed by Certbot  }

4. Khởi động lại Nginx

systemctl restart nginx 

2. Cấu hình trên TIG server

1. Mở file cấu hình Grafana và chỉnh sửa

vi /etc/grafana/grafana.ini

Tìm đến phần [server], chỉnh sửa các dòng sau: ;protocol , domain , root_url

 • ;protocol : sửa thành ;protocol = https
 • doamin : Điền domain mà bạn sử dụng cho trang Grafana. Trong bài viết này sẽ là domain = thongke.dangdohai.xyz
 • root_url = %(protocol)s://%(domain)s/

2. Restart service

Sau khi chỉnh sửa và lưu lại file, tiến hành restart service

systemctl restart grafana-server

3. Truy cập domain đã đặt để kiểm tra kết quả:

Trong bài viết này sẽ là: https://thongke.dangdohai.xyz/

Ta thấy trang của ta đã có thể truy cập và có SSL.

Đăng nhập vào Grafana:

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn của Sandclock về cách cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Grafana trên Ubuntu server 18.04 LTS.

Xem thêm các bài viết về TIG stack.

Chúc các bạn thành công.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Cobbler] Cài đặt Ubuntu16.04 bằng Cobbler

Công việc cài đặt hệ điều hành là một công việc mà dân IT hay nói đây là điều kiện...
30/12/2020

[Apache] Cấu hình Basic Authentication

Basic Authentication là kiểu xác thực cơ bản nhất của một Web Server Apache Mô hình Các bước...
30/12/2020

[NGINX] Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 8

NGINX (đọc là “engine x”) là một phần mềm mã nguồn mở cho web serving, reverse proxying, caching,...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021