Install Docker on Raspberry Pi

29/12/2020
Docker is a containerization system for Linux. It is used to run lightweight Linux containers on top of another Linux host operation system (a.k.a Docker host). If you’re trying to learn Docker on a real computer, then Raspberry Pi is a very cost effective solution. As Docker containers are lightweight, you can easily fit it 5-10 or more Docker containers on a Raspberry Pi host. I recommend you buy Raspberry Pi 3 Model B or Raspberry Pi 3 Model B+ if you want to setup Docker on it as these models of Raspberry Pi has 1GB of memory (RAM). The more memory you have the better. But sadly, there’s no Raspberry Pi released yet that has more than 1 GB of memory.

In this article, I will show you how to install Docker on Raspberry Pi 3 Model B. I will be using Ubuntu Core operating system on my Raspberry Pi 3 Model B for the demonstration.

What You Need:

You need:

  • A Raspberry Pi 3 Model B or Raspberry Pi 3 Model B+ Single Board Computer device.
  • At least 16GB of microSD Card for installing Ubuntu Core.
  • An Ethernet Cable for internet connection. You can also use the built-in Wi-Fi for the internet. But I prefer wired connection as I think it’s more reliable.
  • HDMI Cable.
  • A Monitor with HDMI port.
  • An USB Keyboard for configuring Ubuntu Core for the first time.
  • A Power Adapter for the Raspberry Pi.

Install Ubuntu Core on Raspberry Pi 3:

I showed you how to install and configure Ubuntu Core on Raspberry Pi 2 and Raspberry Pi 3 in another Raspberry Pi article I wrote on LinuxHint. You can check it at (Link to the Install Ubuntu on Raspberry Pi article)

Powering on Raspberry Pi 3:

Once you have everything set up, connect all the required devices and connectors to your Raspberry Pi and turn it on.

Connecting to Raspberry Pi 3 via SSH:

Once you have Ubuntu Core OS configured, you should be able to connect to your Raspberry Pi 3 via SSH. The required information to connect to your Raspberry Pi via SSH should be displayed on the Monitor connected to your Raspberry Pi as you can see in the marked section of the screenshot below.

Now, from any of the computer that you have SSH key added to your Ubuntu One account, run the following command to connect to the Raspberry Pi via SSH:

NOTE: Replace the username and the IP address of the command with yours.

You may see an error while connecting to your Raspberry Pi via SSH, in that case, just run the following command:

$ ssh-keygen -f ~/.ssh/known_hosts -R 192.168.2.15

Now, you should be able to connect to your Raspberry Pi via SSH again.  If it’s the first time you’re connecting to your Raspberry Pi via SSH, then you should see the following message. Just type in yes and then press <Enter>.

You should be connected.

Installing Docker on Raspberry Pi 3:

On Ubuntu Core, you can only install snap packages. Luckily, Ubuntu Core has Docker snap package in the official snap package repository. So, you won’t have any trouble installing Docker on Raspberry Pi 3.  To install Docker on Raspberry Pi 3, run the following command:

$ sudo snap install docker

As you can see, Docker is being installed. It will take a while to complete.

At this point Docker is installed. As you can see, the version of Docker is 18.06.1. It is Docker Community Edition.

Now, run the following command to connect Docker to the system:

$ sudo snap connect docker:home

Using Docker on Raspberry Pi 3:

In this section, I will show you how to run Docker containers on Raspberry Pi 3. Let’s get started. You can search for Docker images with the following command:

$ sudo docker search KEYWORD

For example, to search for Ubuntu docker images, run the following command:

$ sudo docker search ubuntu

As you can see, the search result is displayed. You can download and use any Docker image from here. The first Docker image in the search result is ubuntu. Let’s download and install it.

To download (in Docker term pull) the ubuntu image, run the following command:

$ sudo docker pull ubuntu

As you can see, the Docker ubuntu image is being pulled.

The Docker ubuntu image is pulled.

You can list all the Docker images that you’ve pulled with the following command:

$ sudo docker images

Now, you can create a Docker container using the ubuntu image with the following command:

$ sudo docker run -it ubuntu

As you can see, a Docker container is created and you’re logged into the shell of the new container.

Now, you can run any command you want here as you can see in the screenshot below.

To exit out of the shell of the container, run the following command:

$ exit

You can list all the containers you’ve created with the following command:

$ sudo docker ps -a

As you can see, the container I’ve created earlier has the Container ID 0f097e568547. The container is not running anymore.

You can start the container 0f097e568547 again, with the following command:

$ sudo docker start 0f097e568547

As you can see, the container 0f097e568547 is running again.

To log in to the shell of the container, run the following command:

$ sudo docker attach 0f097e568547

As you can see, I am logged into the shell of the container 0f097e568547 again.

You can check how much memory, CPU, disk I/O, network I/O etc the running containers are using with the following command:

$ sudo docker stats

As you can see, I have two containers running and their ID, name, CPU usage, memory usage, network usage, disk usage, pid etc are displayed in a nicely formatted way.

I am running Docker and 2 containers on my Raspberry Pi 3 and I still have about 786 MB of memory available/free. Docker on Raspberry Pi 3 is amazing.

So, that’s how you install and use Docker on Raspberry Pi 3. Thanks for reading this article.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Netbox] [Phần 2] Hướng dẫn tạo Organization trên Netbox

Phần Organization được sử dụng để khai báo các đối tượng khách hàng, vị trí địa lý của trung...
30/12/2020

Setup OpenMediaVault on Raspberry Pi 3

OpenMediaVault is an open source NAS (Network Attached Storage) operating system. You can easily create your NAS server...
29/12/2020

[PS Command] Những tùy chọn hữu ích khi sử dụng lệnh PS

Đối với dân sysadmin nói riêng và người dùng Linux nói chung, lệnh PS có thể nói là một trong những...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021