Installing pgAdmin 4 on Debian 10

29/12/2020
pgAdmin is a graphical tool for administering PostgreSQL database servers like phpMyAdmin to MySQL/MariaDB database servers. At the time of this writing, pgAdmin 4 is the latest version.

In this article, I am going to show you how to install pgAdmin 4 on Debian 10 Buster. So, let’s get started.

Adding Official PostgreSQL Package Repository:

pgAdmin 4 is not available in the official package repository of Debian 10 Buster. But, you can easily add the official package repository of PostgreSQL on Debian 10 and install pgAdmin 4 from there.

First, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

Now, install curl, ca-certificates and gnupg packages with the following command:

$ sudo apt-get install curl ca-certificates gnupg

Press Y and then press <Enter> to confirm the installation.

curl, ca-certificates and gnupg should be installed.

Now, add the GPG key of the PostgreSQL official package repository to the APT package manager with the following command:

$ curl https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add

The GPG key should be added to the APT package manager.

Now, add the official PostgreSQL package repository on your Debian 10 machine with the following command:

$ echo ‘deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ buster-pgdg main’
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/postgresql.list

The official PostgreSQL package repository should be added.

Now, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache should be updated. As you can see, the official package repository of PostgreSQL is in the list. So, the official package repository of PostgreSQL is active.

Installing PostgreSQL:

To use pgAdmin 4, you need to have at least one PostgreSQL database server. You can have it installed on a different computer than where you have pgAdmin 4 installed. You can also install PostgreSQL database and pgAdmin 4 on the same computer.

In this article, I am going to install PostgreSQL and pgAdmin 4 on the same Debian 10 computer.

To install the latest stable version of PostgreSQL (PostgreSQL 11 at the time of this writing), run the following command:

$ sudo apt install postgresql

Now, press Y and then press <Enter> to confirm the installation.

PostgreSQL should be installed.

Now, check whether postgresql service is active with the following command:

$ sudo systemctl status postgresql

As you can see, postgresql service is active. It’s also enabled to start automatically on system boot.

If postgresql service is not active in your case, run the following command to start it.

$ sudo systemctl start postgresql

Setting a Password for the postgres PostgreSQL User:

In order to access PostgreSQL from pgAdmin 4, you must set up a password for your PostgreSQL database user that you want to use for login in to the PostgreSQL database server. I will set up a password for the default PostgreSQL user postgres in this article just to keep things simple.

First, login as the postgres user with the following command:

$ sudo su – postgres

Now, start the PostgreSQL shell with the following command:

$ psql

Now, set a password for the postgres database user as follows:

password >postgres

Now, type in a new password for the postgres user and press <Enter>.

Type in the same password again and press <Enter>.

Your desired password should be set for the postgres database user.

Now, exit out of the PostgreSQL shell as follows:

q

Now, log out of the postgres user’s shell as follows:

$ exit

Installing pgAdmin 4:

Now, you can install pgAdmin 4 on your Debian 10 machine with the following command:

$ sudo apt install pgadmin4-apache2

Press Y and then press <Enter> to confirm the installation.

Now, type in an email address for pgAdmin 4 and press <Enter>. You will need this to login to the pgAdmin 4 web interface. If you don’t know what it is, then the default user email postgres@localhost is fine.

Now, type in a password for the user email of pgAdmin 4 and press <Enter>. Remember the password as you will need it to login to the pgAdmin 4 web interface.

pgAdmin 4 should be installed at this point.

Now, check whether the apache2 service is running with the following command:

$ sudo systemctl status apache2

As you can see, the apache2 service is active/running and it’s also enabled to start on system boot automatically.

Accessing pgAdmin 4:

You can access pgAdmin 4 from any web browser. Just open a browser and visit http://localhost/pgadmin4 (for accessing locally) or http://<IP_ADDRESS>/pgadmin4 (for remote access)

NOTE: You can find the IP_ADDRESS of your Debian 10 machine where pgAdmin 4 is installed with the following command:

$ ip a

Once you visit the URL of the pgAdmin 4 web interface, you should see the following page. Now, type in the user email and password you’ve set up during the installation of pgAdmin 4 and click on Login.

You should be logged in.

Adding PostgreSQL Servers to pgAdmin 4:

Now, you have to add at least one PostgreSQL database server in order to use pgAdmin 4.

To add a new PostgreSQL database server, right click (RMB) on Servers and click on Create > Server… as marked in the screenshot below.

Now, in the General tab, type in a Name for your server.

Now, go to the Connection tab and type in the host name or host IP, database name, username and password. If you’ve followed this article to setup a PostgreSQL database server as well, then the hostname should be localhost, and database name and username should be postgres, and the password should be what you’ve set up. Once you’re done, click on Save.

Your desired PostgreSQL database server should be added. Now, you can monitor the database server, create databases, create tables, insert data on tables and so on from the pgAdmin 4 web interface very easily.

So, that’s how you install pgAdmin 4 on Debian 10 Buster. Thanks for reading this article.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Installing pgAdmin 4 on Debian 10

pgAdmin is a graphical tool for administering PostgreSQL database servers like phpMyAdmin to MySQL/MariaDB database servers....
29/12/2020

Setting up PostgreSQL with PostGIS on Debian GNU/Linux 10

As symbolized by the blue elephant with its disctinctive project symbol, PostgreSQL  belongs to the most stable Open Source...
29/12/2020

PostgreSQL vs MySQL 2018

In this article, we compare one of the most popular database management systems (DBMS) in the world, MySQL, with DB-Engines’...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021