Moodle [Part 2] – Cài đặt Moodle 3.8.1 trên CentOS7

30/12/2020

Moodle là nền tảng học tập trực tuyến (LMS – Learning Management System) được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Bởi thiết kế hệ thống mạnh mẽ, an toàn, dễ tích hợp tùy chỉnh, thân thiện với người sử dụng. Đặc biệt hơn Moodle là hệ thống mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí.
Moodle (viết tắt của Modular Object-Oriented Dynamic Learning Emviroment) được Martin Dougiamas phát triển năm 1999, công bố phiên bản đầu tiên vào ngày 20 tháng 8 năm 2002. Ngày nay, hệ thống Moodle được điều hành và lãnh đạo bởi tổ chức Moodle HQ.

Yêu cầu

Chuẩn bị máy ảo với hệ điều hành CentOS 7 với cấu hình:

 • CPU: 2
 • RAM: 2 GB
 • Disk: 100 GB
 • Network: 1 interface

Mục lục

 1. Cài đặt Moodle
  1. Chuẩn bị
  2. Cài đặt MariaDB
  3. Cài đặt Apache
  4. Cài đặt PHP 7.2
  5. Cài đặt Moodle
 2. Thiết lập Moodle
  1. Thiết lập thời gian hệ thống
  2. Thiết lập giao diện Tiếng Việt

Cài đặt

Phần 1: Chuẩn bị

Bước 1: Đặt Hostname

hostnamectl set-hostname nhmoodle

Bước 2: Cập nhật OS và cài đặt các gói cần thiết

yum install epel-release -y yum update -y yum install wget -y

Bước 3: Tắt firewall, SELinux

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config systemctl stop firewalld systemctl disable firewalld

Bước 4: Khởi động lại máy ảo

init 6

Phần 2: Cài đặt và cấu hình MariaDB

Bước 1: Cài đặt MariaDB 10.2

echo '[mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1' >> /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo yum -y update yum install -y mariadb mariadb-server

Bước 2: Khởi động dịch vụ

systemctl start mariadb systemctl enable mariadb

Phần 3: Cài đặt Apache

Bước 1: Cài đặt

sudo yum install httpd -y sudo sed -i 's/^/#&/g' /etc/httpd/conf.d/welcome.conf sudo sed -i "s/Options Indexes FollowSymLinks/Options FollowSymLinks/" /etc/httpd/conf/httpd.conf

Bước 2: Khởi động dịch vụ

sudo systemctl start httpd.service sudo systemctl enable httpd.service

Phần 4: Cài đặt PHP 7.2

yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm yum install -y yum-utils yum-config-manager --enable remi-php72 yum install php php-common php-xmlrpc php-soap php-mysql php-dom php-mbstring php-gd php-ldap php-pdo php-json php-xml php-zip php-curl php-mcrypt php-pear php-intl setroubleshoot-server -y

Điều chỉnh upload_max_filesize file trong /etc/php.ini

upload_max_filesize = 20M post_max_size = 21M

Phần 5: Cài đặt Moodle

Bước 1: Tạo mới Database

mysql -u root CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; CREATE USER 'moodleuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '[email protected]'; GRANT ALL PRIVILEGES ON moodle.* TO 'moodleuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '[email protected]' WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES; EXIT;

Bước 2: Tải Source Moodle 3.8.1

cd yum install -y wget wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable38/moodle-latest-38.tgz sudo tar -zxvf moodle-latest-38.tgz -C /var/www/html

Bước 3: Tạo mới thư mục chứa dữ liệu

sudo chown -R root:root /var/www/html/moodle sudo mkdir /var/moodledata sudo chown -R apache:apache /var/moodledata sudo chmod -R 755 /var/moodledata

Bước 4: Cấu hình Virtual Host

cat <<EOF | sudo tee -a /etc/httpd/conf.d/moodle.conf <VirtualHost *:80> DocumentRoot /var/www/html/moodle/ ServerName moodle.nhanhoa.local ServerAlias www.moodle.nhanhoa.local <Directory /var/www/html/moodle/>   Options FollowSymLinks   AllowOverride All   Order allow,deny   allow from all </Directory> ErrorLog /var/log/httpd/moodle.example.com-error_log CustomLog /var/log/httpd/moodle.example.com-access_log common </VirtualHost> EOF

Bước 5: Cài đặt Moodle

sudo /usr/bin/php /var/www/html/moodle/admin/cli/install.php --chmod=2777 --lang=en --wwwroot=http://10.10.12.100 --dataroot=/var/moodledata --dbtype=mariadb --dbhost=localhost --dbname=moodle --dbuser=moodleuser [email protected] --fullname=MoodleNH --shortname=MNH --adminuser=admin --adminpass=Sa[email protected] [email protected] --agree-license

Lưu ý:

 • wwwroot: Địa chỉ Moodle, trong bài máy ảo có IP 10.10.12.100
 • adminuser: Tài khoản quản trị
 • adminpass: Mật khẩu tài khoản quản trị
 • adminemail: Email quản trị
 • Nên xem log thao tác trước khi thực hiện

Lưu ý: Xem log thao tác tại đây

Bước 6: Chỉnh sửa quyền trên file cấu hình Moodle

sudo chmod o+r /var/www/html/moodle/config.php

Bước 7: Khởi động lại httpd

sudo systemctl restart httpd.service

Kết quả

Thiết lập Moodle

Thiết lập thời gian hệ thống

Bước 1: Đăng nhập Moodle

Lưu ý: Sử dụng tài khoản admin/[email protected]

Bước 2: Truy cập trang quản trị

Kết quả

Bước 3: Truy cập theo đường dẫn “Site administrator > Site administrator > Location > Location settings”

Chỉnh sửa cấu hình thời gian Moodle sang múi giờ Việt Nam, sau đó chọn Save Settings

Thiết lập giao diện Tiếng Việt

Bước 1: Truy cập theo đường dẫn “Site administrator > Site administrator > Language > Language packs”

Sau khi lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Việt chọn “Install selected language pack(s)”

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta đã có thể sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt tại Moodle

Kết quả

Tới đây, mình đã hướng dẫn xong các bạn triển khai Moodle trên môi trường CentOS 7. Chúc các bạn thành công.

Nguồn

https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle

https://github.com/nhanhoadocs/ghichep_moodle

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Install Spotify on Manjaro

Life itself is like music, right? There’s no human being without the passion for music. Whenever you’re on gym or a...
29/12/2020

Install 7Zip Compression Tool on Ubuntu

How to Install 7-zip on Ubuntu and use it to compress and decompress any file or folder When you want to transfer large...
28/12/2020

Linux dd Command

“dd” is a linux CLI tool. Now, the current version of “dd” is a part of the GNU coreutils, is the one that every...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021