Nextcloud [Part 2] – Cài đặt Nextcloud trên Ubuntu 18

30/12/2020

Mục lục

 1. Chuẩn bị môi trường
 2. Cài đặt dịch vụ Web
 3. Cài đặt MariaDB
 4. Cài đặt PHP 7.2
 5. Cài đặt NextCloud
 6. Cấu hình Nextcloud

1. Chuẩn bị môi trường

Môi trường Lab để thực hiện cài đặt NextCloud trên Ubuntu như sau :

 • OS : Ubuntu 18.04
 • RAM : 2GB
 • Disk : 30GB
 • CPU : 2 core
 • Kết nối Internet

Login với user root. Thực hiện Update :

apt-get update -y apt-get upgrade -y apt-get dist-upgrade -y

2. Cài đặt dịch vụ Web

Cài đặt Web

apt install apache2 -y 

Khởi động apache và cấu hình khởi động dịch vụ cùng hệ thống

systemctl start apache2 systemctl enable apache2

Chỉnh sửa firewall cho phép traffic của web đi qua

Kiểm tra ufw

ufw app list

Kết quả :

root@ubuntu:~# sudo ufw app list Available applications: Apache Apache Full Apache Secure OpenSSH root@ubuntu:~# 

Cho phép traffic trên port 80 và 443 cho httpd

sudo ufw app info "Apache Full"

Kết quả

root@ubuntu:~# sudo ufw app info "Apache Full" Profile: Apache Full Title: Web Server (HTTP,HTTPS) Description: Apache v2 is the next generation of the omnipresent Apache web server. Ports: 80,443/tcp

Truy cập trình duyệt

http://your_server_ip

Kết quả

3. Cài đặt MariaDB

Thêm repo để cài đặt MariaDB 10.2

apt-get install -y software-properties-common apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8 add-apt-repository "deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://mariadb.mirror.liquidtelecom.com/repo/10.2/ubuntu $(lsb_release -cs) main" apt update

Cài đặt Mariadb

apt install mariadb-server -y 

Cài đặt mật khẩu root cho MariaDB

mysql_secure_installation

Mặc định mật khẩu root của mysql sẽ để trống. Bước này có thể có hoặc không có tùy nhu cầu của Administrators

Tạo DB và user : nextcloud / nextcloudpassword

mysql -u root -p CREATE DATABASE nextcloud; CREATE USER 'nc_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nextcloudpassword'; GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nc_user'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES; exit

4. Cài đặt PHP

apt install -y php libapache2-mod-php php-ldap php-mysql php-cli php-bz2 php-curl php-gd php-imagick php-intl php-mbstring php-xml php-zip 

Mặc định repo PHP trên Ubuntu18 sẽ sử dụng php7.2

5. Cài đặt NextCloud

Cài đặt NextCloud phiên bản hiện tại 17.0.0

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-17.0.0.zip -O /opt/nextcloud.zip

Giải nén

apt-get install unzip -y unzip /opt/nextcloud.zip -d /var/www/ rm -f /opt/nextcloud.zip 

Cấu hình Virtual host

cat << EOF >> /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf <VirtualHost *:80>   ServerAdmin [email protected]   DocumentRoot /var/www/nextcloud/   #ServerName example.com   #ServerAlias www.example.com    Alias /nextcloud "/var/www/nextcloud/"   <Directory /var/www/nextcloud/>    Options +FollowSymlinks    AllowOverride All    Require all granted     <IfModule mod_dav.c>     	Dav off     </IfModule>    SetEnv HOME /var/www/nextcloud    SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud   </Directory>   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined </VirtualHost> EOF

Phân quyền

chmod 755 -R /var/www/nextcloud/ chown www-data. -R /var/www/nextcloud/

Backup lại default config page

mv /etc/apache2/sites-available/000-default.{conf,conf.bk}

Enable các mode hỗ trợ

sudo a2enmod rewrite sudo a2enmod headers sudo a2enmod env sudo a2enmod dir sudo a2enmod mime

Enable config NextCloud và Reload lại apache

sudo a2ensite nextcloud.conf sudo systemctl reload apache2

6. Cấu hình NextCloud

https://server_domain_or_IP

Tạo tài khoản nextcloud admin với thông tin :

 • user : nc_admin
 • pass : nextcloudpassword

Kết nối tài khoản MariaDB đã tạo phía trên. Chọn Database là MySQLMariaDB. Điền thông tin về các database như sau :

 • nc_user
 • nextcloudpassword
 • nextcloud
 • localhost

Quá trình tạo tài khoản đang được thực hiện, nếu có lỗi vui lòng kiểm tra lại tài khoản MariaDB

Giao diện đăng nhập

Giao diện người dùng

Như vậy là bạn đã thực hiện cài đặt thành công NextCloud trên Ubuntu 18.04. . Tại bài viết tiếp theo team #Sandclock sẽ hướng dẫn các bạn thực hành việc quản lý user và group trên NextCloud

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi !

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

CentOS Delete Users

Linux is, by default, designed in such a manner that it allows more than one user in a single system in a very secure manner....
29/12/2020

Performance Testing [Phần 5] Hướng dẫn sử dụng Gatling Report

Một trong nhưng ưu điểm của Gatling khi đánh giá với các công cụ benchmark web khác là khả năng...
30/12/2020

Nextcloud [Part 6] – Cài đặt App tính năng trên NextCloud

Mục lục : Quản lý App trên NextCloud Cài đặt ứng dụng trên NextCloud 1. Quản lý App trên...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021