OSI Network Layer Analysis via Wireshark

29/12/2020
Chưa phân loại

OSI model and TCP/IP model:

We all know that OSI (Open Systems Interconnection) is a reference model for how applications communicate over a network.

Here are the 7 layers according to OSI model:

Application Layer     [Layer 7]
Presentation Layer    [Layer 6]
Session Layer           [Layer 5]
Transport Layer        [Layer 4]
Network Layer          [Layer 3]
Data Link Layer        [Layer 2]
Physical Layer          [Layer 1]

There is another network model which is TCP/IP.

Here are the 4 layers according to TCP/IP model:

Application Layer                [Layer 4]
Transport Layer                   [Layer 3]
Internet Layer                      [Layer 2]
Network Access Layer        [Layer 1]

Relation OSI and TCP/IP model:

Below is the relation between OSI model and TCP/IP model.

OSI Model TCP/IP Model

 

Application Layer Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer Transport Layer
Network Layer Internet Layer
Data Link Layer Network access Layer
Physical Layer

Now the question comes, in Wireshark what model we should be expecting?

Actually in Wireshark we observe below layers

Application Layer     [Layer 5]
Transport Layer        [Layer 4]
Network Layer          [Layer 3]
Data Link Layer        [Layer 2]
Physical Layer          [Layer 1]

Now we understand that the above layers are not exactly OSI or TCP/IP but a combination of both models.

Let’s look into Wireshark capture and understand better.

What we see in Wireshark?

We will take some protocols as example and understand the layers through Wireshark. The interesting part is all protocol does not have all the layers.

Note:

As Wireshark decodes packets at Data Link layer so we will not get physical layer information always. In some cases, capturing adapter provides some physical layer information and can be displayed through Wireshark.

So here are the sequence layers seen in Wireshark

Data Link Layer
Network Layer
Transport Layer
Application Layer

Hope you understand that Wireshark is just showing in reverse order. If physical layer information is given to Wireshark then that time we should see physical layer information on top of Data link. See below picture.

Physical Layer
Data Link Layer
Network Layer
Transport Layer
Application Layer

HTTP [It has 4 layers]:

You can follow below link to understand HTTP through Wireshark

https://linuxhint.com/http_wireshark/

Here is the screenshot of a HTTP packet where we can see 4 layers.

We know HTTP is an application layer so we see application layer also.

Now let’s see a transport layer protocol in Wireshark.

TCP [It has 3 layers]:

Here is the screenshot of a TCP packet where we can see 3 layers.

Let’s see ICMP packet.

ICMP [It has 2 layers]:

Here is the screenshot of an ICMP frame where we can see 2 layers.

 

Now let’s see one wireless TCP frame where we can see physical layer information.

Wireless TCP [It has 4 layers]:

Here is the screenshot of a TCP frame where we can see 4 layers including physical layer.

As TCP is a transport layer protocol so we did not see any application layer protocol.

Now let’s see Wireless capture for HTTP and hope to see all 5 layers including Application layer and physical layer.

Wireless HTTp [It has all 5 layers]:

Here is the screenshot of a HTTP frame where we can see including Application layer and physical layer.

Summary:

In summary we can say that depending on protocol different layers can been seen in Wireshark.

Reference:

If you want to know job of each layer, follow below link

https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[LVM] GIỚI THIỆU VỀ LOGICAL VOLUME MANAGER

Logical Volume Manager (LVM) cho phép quản lý nhiều ổ cứng , giúp việc resizing các partition đơn giản...
30/12/2020

Những điều tâm đắc nhất khi sử dụng lệnh GREP

Grep (Global Regular Expression Print) là một công cụ dòng lệnh Linux/Unix được sử dụng để tìm kiếm...
30/12/2020

How to Install and Use Write Note Taking App on Ubuntu

Write is a cross platform note taking app from Stylus Labs. Write don’t have a lot of features. It is a really simple...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021