Read filename without extension in Bash

29/12/2020
Linux users need to work with files regularly for many purposes. Sometimes the users need to read the basename of the file only by removing the file extension. Filename and extension can be separated and stored on different variables in Linux by multiple ways. Bash built-in command and shell parameter expansion can be used to remove the extension of the file. How the filename without extension can be read by using the ways mentioned above are explained in this tutorial.

Using `basename` command to read filename

`basename` command is used to read the file name without extension from a directory or file path.

Syntax:

basename NAME [SUFFIX]

or

basename OPTION… NAME…

Here, NAME can contain the filename or filename with full path. SUFFIX is optional and it contains the file extension part that the user wants to remove. `basename` command has some options which are described below.

Options

Name Description
-a It is used to pass multiple filenames with path or without path as command arguments.
-s It is used to pass the extension as suffix that needs to remove.
-z It is used to display the multiple filenames by separating each file with null.
–help It is used to display the information of using `basename` command.
–version It is used to display the version information.

Example-1: Using NAME and SUFFIX

The following `basename` command will retrieve the filename with extension. SUFFIX is omitted from this command. Here, the output is ‘product.txt’.

$ basename /home/fahmida/code/product.txt

If you want to retrieve the filename without extension, then you have to provide the file extension as SUFFIX with `basename` command. Here, the extension is “.txt”. Run the following command to remove the extension from the file.

$ basename /home/fahmida/code/product.txt .txt

Example-2: Using ‘-a’ option and NAME

The use of ‘-a’ option of `basename` command is shown in this example. Here, two file paths are passed as arguments with `basename` command. Each filename with extension will retrieve from the path and print by newline.

$ basename -a /home/fahmida/index.html /home/fahmida/code/emp.txt

Example-3: Using ‘-z’ option and NAME

‘-z’ option is used with `basename` command to print the multiple filenames with null value instead of newline. The following command uses two options together, ‘-a’ and ‘-z’. Here, two filenames, index.html and emp.txt will print without any space or newline.

$ basename -az /home/fahmida/index.html /home/fahmida/code/emp.txt

Example-4: Using ‘-s’ option and NAME

The following command can be used as an alternative of SUFFIX with `basename`. File extension needs to pass with ‘-sh’ option to remove the file extension from the file. The following example will remove the extension, ‘-sh’ from the file, ‘addition.sh’.

$ basename -s .sh addition.sh

Example-5: Remove file extension without SUFFIX

If you don’t know the extension of the file that you want to remove from the filename, then this example will help you to solve the problem. Create a file named read_file.sh with the following code to retrieve filename of any extension. `sed` command is used in this example to remove any type of extension from the filename. If you run the script, the output will be ‘average’ after removing the extension ‘py’.

read_file.sh

#!/bin/bash
# Set the filename with path
filename="/home/fahmida/code/average.py"
# Read the filename without extension by using ‘basname’ and `sed` command
echo "$(basename "$filename" | sed ‘s/(.*)..*/1/’)"

Run the script.

$ bash read_file.sh

Example-6:  Convert file extension from txt to docx

Filename without extension needs to convert the file from one extension to another. This example shows that how you can change the extension of all text files (.txt) into the word files (.docx) by using `basename` command in the bash script. Create a file named, convert_file.sh with the following code. Here, a for-in loop is used to read all the text files with “.txt” extension from the current directory. The filename without extension is read by `basename` command and renamed by adding “.docx” extension in each iteration of the loop.

convert_file.sh

#!/bin/bash
# the loop will read each text file from the current directory
for filename in `ls *.txt`
do
  # Print the text filename before conversion
  echo "Filename before conversion : $filename"
  # Change the extension of the file txt to docx
  mv "$filename" "$(basename — "$filename" .txt).docx"
done

Run the script.

$ bash convert_file.sh

Check the text files are converted or not by using `ls` command.

$ ls

Example-7: Read filename without extension using Shell parameter expansion

Shell parameter expansion is another way to read the filename without extension in bash. This example shows the uses of shell parameter expansion. The following command will store the file pathname in the variable, $filename.

$ filename="/var/usr/temp/myfile.tar.gz"

The following command will remove all types of extension from the path and store the file path without extension in the variable, $file1.

$ file1="${filename%%.*}"

The following command will print the filename only from the path. Here, the output will ‘myfile’.

$ echo "${file1##*/}"

If the filename contains two extensions with two dot(.) and you want to read the filename by removing the last extension of the file then you have to use the following command. Run the following command that store the file path into the variable, $file2 by removing the last extension of the file.

$ file2="${filename%.*}"

Now, run the following command to print the filename with one dot (.) extension. Here, the output will be “myfile.tar”.

$ echo "${file2##*/}"

Conclusion

Filename without extension is required for various purposes. Some uses of filename without extension are explained in this tutorial by using some examples such as file conversion. This tutorial will help those users who are interested to learn the ways to separate the file name and extension from the file path. Two ways are explained here. The user can follow any of these ways to extract the filename only from the file path.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Convert Hexadecimal to Decimal in Bash

Four types of number systems are popular in computer systems. These are Decimal, Binary, Octal and Hexadecimal. The binary...
29/12/2020

Bash Alias Tutorial

How to use bash aliases Most of the users like to use shortcuts for running commands. There are many commands in Ubuntu...
28/12/2020

Bash pipe tutorial

Your instructor says, “If you put this vertical bar after a command it will pass the message on to the next.” So, you...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021