Setup Passwordless Login to Servers via SSH

29/12/2020
ssh
As a Linux system administrator, you will be configuring and tweaking a lot of Linux servers frequently. So, you have to SSH into all these servers, in order to SSH into these servers, you will also need the login passwords for each of the servers, which is very unlikely to be the same. So, things will get difficult as the number of servers you have to administer grows.

Luckily, there is a better solution. You can tell all the servers that you administer to trust the computer or laptop that you’re using to connect and configure them. This way, you can log into these servers without any password or with the same password. In this method, you only need to know the login password of these servers only once. Then, you can forget about it as long as you’re using the same computer or laptop to connect to these servers.

In this article, I am going to show you how to setup passwordless login to servers via SSH. So, let’s get started.

Network Topology:

Here, I have 3 servers on my local network linuxhint-server1, linuxhint-server2, linuxhint-server3. I as a Linux system administrator, am using a laptop linuxhint-client which is also on the same network. So, I want to configure all the servers in a way that I can access to all these servers from my laptop linuxhint-client without any password. So, let’s see how this will be configured in next sections.

Generating SSH Keys on the Client:

The key idea here is that you generate an SSH key on your computer or laptop from which you want to access all the servers. Then, upload the SSH key to the servers from your computer or laptop.

To generate an SSH key on the computer or laptop from which you want to connect to the servers, run the following command:

$ ssh-keygen

Now, press <Enter> to continue.

Now, you can set a password for your SSH key. It is optional. Whether you set up a password for your SSH key or not depends on how you want to configure access to the servers. If you don’t set a password for the SSH key here, you won’t need any password to SSH into the servers. If you do set a password here, you will need to enter the same password every time you connect to any of the servers. So, It’s up to you. I will not set a password for the SSH key in this article.

If you do want to set up a password, just type in the password and press <Enter>. Otherwise, leave it blank and press <Enter>.

If you’ve set a password earlier, just type in the same password again and press <Enter>. Otherwise, just press <Enter> without typing in anything.

The SSH key should be generated.

By default, the ssh-keygen generates a RSA key of length 2048 bits. But, if you want to change the key type and length, you can use the -t and -b options of ssh-keygen as follows:

$ ssh-keygen -t key_type -b bit_length

Currently, the supported key_type is rsa, dsa, ecdsa, and ed25519 and the bit_length can be 2048, 4096 and so on.

Uploading SSH Key to the Servers:

Now, you have to upload the SSH key you just generated on your computer or laptop to the servers. For that, you have to have SSH server software (openssh-server) installed on each of the servers and must be able to login to the servers via SSH.

To login to linuxhint-server1 via SSH, you need the IP address of the linuxhint-server1 server. To do that, run the following command on the linuxhint-server1 server.

$ ip a

As you can see, the IP address of linuxhint-server1 is 192.168.21.203.

Now, from the linuxhint-client, upload the SSH key to the linuxhint-server1 as follows:

$ ssh-copy-id shovon@192.168.21.203

Now, type in yes and press <Enter>.

Now, type in the login password of the linuxhint-server1 server and press <Enter>.

The SSH key should be uploaded to the server linuxhint-server1.

The same way, upload the SSH key to the linuxhint-server2 as well.

$ ssh-copy-id shovon@192.168.21.133

Upload the SSH key to the linuxhint-server3 as well.

$ ssh-copy-id shovon@192.168.21.201

SSH into Servers without Password:

Now, you should be able to access all the servers via SSH without any password.

Let’s try to access the server linuxhint-server1:

$ ssh shovon@192.168.21.203

As you can see, it didn’t prompt me for a password. Instead, I was logged in directly to the console of linuxhint-server1.

I can also log in to the linuxhint-server2 server without any password as you can see in the screenshot below.

$ ssh shovon@192.168.21.133

As you can see, I can also SSH into the linuxhint-server3 server as well. Great!

So, that’s how you configure passwordless login to Linux servers via SSH. Thanks for reading this article.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Configure SSH X11 Forwarding on Debian 10

OpenSSH server on Debian 10 supports X11 Forwarding. So, you can not only manage your server remotely via SSH, you can...
29/12/2020

Arch Linux SSH Server Setup, Customization and Optimization

In this article, I will show you how to install, customize and optimize SSH server on Arch Linux. Let’s get started. Installing...
28/12/2020

How to Copy SSH Keys

SSH is an important tool when it comes to a work to be done in another server. You can move files, sync folders, migrate...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021