[Zabbix] Cài đặt Zabbix Server phiên bản 4.4 trên CentOS7

30/12/2020

Zabbix là phần mềm nguồn mở sử dụng để giám sát hệ thống với nhiều công cụ hỗ trợ mạnh mẽ và hiện tại đang đứng trong top những phần mềm giám sát được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Có khả năng distribution monitor.

Zabbix chạy trên mô hình client/server bao gồm Zabbix Server là nơi tập trung, phân tích, hiển thị các tham số monitor. Zabbix Client là thành phần thu thập dữ liệu trên host để đưa về cho Zabbix Server xử lý.

Series bài viết này sẽ không đi sâu vào lý thuyết Zabbix mà sẽ trọng tâm vào các vấn đề thực hành áp dụng Zabbix vào monitor hệ thống. Để có thể thực hành được thì trước tiên chúng ta cần cài đặt được Zabbix Server lên, ở đây tôi chọn phiên bản mới nhất của Zabbix là 4.4

1. Zabbix 4.4

Zabbix 4.4 là phiên bản Zabbix mới nhất được ra mắt ngày 7 tháng 10 năm 2019. Cũng tương tự như các phiên bản trước đây Zabbix 4.4 không phải là bản LTS và được support đến tháng 4 năm 2020. Các bản 3.0, 4.0 là các bản LTS.

Zabbix 4.4 được giới thiệu đi kèm với một số tính năng mới nổi bật như: zabbix-agent2, tích hợp timescaleDB và một số tính năng khác.

Ngoài ra Zabbix 4.4 được hỗ trợ thêm khả năng vẽ biểu đồ (graph) và thống kê.

2. Thành phần của Zabbix Server

Thành phần của để dựng lên Zabbix Server vẫn sẽ bao gồm:

  • Zabbix Server là lõi trung tâm xử lý mọi tiến trình.
  • Database sử dụng MariaDB, MySQL, PostgresSQL để lưu trữ dữ liệu thu thập được.
  • Zabbix frontend là giao diện web, bảng điều khiển, hiển thị dành cho người dùng.
  • Ngoài ra còn một số thành phần khác phụ trợ đi kèm như: zabbix_get, zabbix_trapper,…

3. Cài đặt Zabbix Server:

Bước chuẩn bị:

sudo systemctl disable firewalld sudo systemctl stop firewalld sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux sudo setenforce 0

Bước 1: Cài đặt database và 1 số gói phụ trợ, ở đây tôi sử dụng MySQL

yum update -y yum install php php-devel php-bcmath php-pear php-gd php-mbstring php-mysql php-xml -y

Cài đặt MySQL 5.6

yum install wget wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm yum install mysql-server -y systemctl start mysqld systemctl enable mysqld

Đặt mật khẩu cho user root của MySQL

mysql_secure_installation <<EOF Y passla123 passla123 Y Y Y Y EOF

Bước 2: Login vào database để tạo user, phân quyền…

mysql -u root -p

Tạo database, phân quyền:

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET UTF8 COLLATE UTF8_BIN; CREATE USER 'zabbix'@'%' IDENTIFIED BY 'passla123'; GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'%'; quit;

Bước 3: Cài đặt gói Zabbix cần thiết

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.4-1.el7.noarch.rpm yum install zabbix-server-mysql -y yum install zabbix-web-mysql -y

Bước 4: Import database Zabbix nếu sử dụng MySQL

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Bước 5: Config database trong file /etc/zabbix/zabbix_server.conf

DBHost=localhost DBName=zabbix DBUser=zabbix DBPassword=passla123

Bước 7: Chỉnh sửa các tham số cho web frontend trong file /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

php_value max_execution_time 300 php_value memory_limit 128M php_value post_max_size 16M php_value upload_max_filesize 2M php_value max_input_time 300 php_value max_input_vars 10000 php_value always_populate_raw_post_data -1 php_value date.timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Bước 7: Khởi động lại dịch vụ

systemctl restart zabbix-server systemctl restart httpd systemctl enable zabbix-server httpd

Bước 8: Truy cập vào địa chỉ http://<IP_Zabbix_Server>/zabbix/

Tiếp tục chọn Next Step

Cấu hình để Zabbix kết nối tới database

Đặt hostname của Zabbix Server. Có thể bỏ qua bước này

Sau đó chọn Finish

Tài khoản dashboard mặc định khi khởi tạo Zabbix server là: Admin/zabbix

Như vậy tôi đã hoàn thành xong việc cài Zabbix Server sử dụng database MySQL. Trong bài viết tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cài Zabbix Agent trên các hệ điều hành phổ biến hiện nay. Xin cảm ơn.

Sandclock IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Sandclock IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Ubuntu] Hướng dẫn cài đặt LAMP Stack trên Ubuntu server 20.04 Develop version

LAMP là một hệ thống các phần mềm để tạo dựng môi trường máy chủ web được viết bằng...
30/12/2020

CentOS Add Users to Sudoers

In the case of any Linux system, there’s a very powerful user – the “root”. It upholds the ULTIMATE power over...
29/12/2020

Nextcloud [Part 5] – Cài đặt NextCloud client trên PC và mobile

Mục lục Cài đặt NextCloud client trên PC Windows Cài đặt NextCloud client trên PC Linux Cài đặt NextCloud...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Hướng dẫn chuyển đổi windows server windows evaluation to standard và active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019
26/10/2021

How to Update Ubuntu Linux
24/10/2021

Squid Proxy Manager cài đặt và quản lý Proxy Squid tự động trên ubuntu
20/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Apache CloudStack 4.15.2.0
19/10/2021

Hướng dẫn ký file PDF bằng chữ ký số (chữ ký điện tử) và sửa lỗi mới nhất 2021 foxit reader
19/10/2021